The Royal Club เดอะ รอยัล คลับ

  EN  |  ไทย 


*สิทธิพิเศษ ส่วนลดในเดือนเกิด สมาชิก สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง ภายในเดือนเกิดสมาชิก  (ทั้ง ที่ ร้าน เอก เอก หรือ บนออนไลน์บูทีค อย่างละ 1 ครั้ง) โดยไม่กำหนดขั้นต่ำ หรือ ขั้นสูงสุด ของคำสั่งซื้อ

 


 สิทธิประโยชน์ สมาชิก เดอะ รอยัล คลับ 

 2019 / 2020 

สมาชิกที่ให้เกียรติ สะสมยอดซื้อในเวลา 1 ปีปฏิทินก่อนหน้า (นับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีก่อนหน้า)  หรือ ยอดสะสมในปีปัจจุบัน (นับตั้งแต่ 1 มกราคม ปีปัจจุบัน ถึง วันที่ปัจจุบัน) ยอดใดยอดหนึ่งสูงถึงเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ จะได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิก เดอะ รอยัล คลับ ของ เอก เอก
 

The Royal Club Table

 

*หมายเหตุ : เอก เอก มอบสิทธิ์พิเศษให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีการสนับสนุนแบรนด์อย่างยาวนาน ด้วยการคำนวณยอดซื้อสะสม 5 ปีย้อนหลัง เพื่อเข้าสู่สมาชิก เดอะ รอยัล คลับ ระดับสูง ดังนี้

ยอดสะสม 5 ปี มากกว่า  200,000 บาท เพื่อเข้าสู่ ระดับ เดอะ รอยัล ครอส โดยอัตโนมัติ หรือ 
ยอดสะสม 5 ปี มากกว่า  400,000 บาท เพื่อเข้าสู่ ระดับ
เดอะ รอยัล คราวน์ โดยอัตโนมัติ

 แต่การมอบบัตรกำนัลเงินสด ในสองระดับสูงสุด จะถูกคำนวณ ตามยอดสะสม 1 ปีที่เกิดขึ้นจริง (นับปีปฏิทินก่อนหน้า ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ปีก่อนหน้า) และ มอบบัตรกำนัลตามเกณฑ์ตารางข้างต้น แต่อภิสิทธิ์พิเศษอื่นๆ จะยังคงเป็นไปตามสมาชิกภาพระดับสูงนั้นๆเช่นเดิม 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ร้าน เอก เอก 

 

  EN  |  ไทย